VBA

【VBA】名前定義を削除するマクロ

コード

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sub 名前定義削除()
'名前定義を全削除
  On Error Resume Next
 
 
  Dim n As Name
  For Each n In ActiveWorkbook.Names
    n.Delete
  Next
 
End Sub